Finance

Účetní náklady

Účetní náklady jsou zaznamenané náklady na činnost. Účetní náklady se zaznamenávají do účetních knih podniku, takže se tyto náklady objeví v účetní závěrce účetní jednotky. Pokud účetní náklady ještě nebyly spotřebovány a jsou rovny nebo větší než limit kapitalizace podniku, náklady se zaznamenají do rozvahy. Pokud byly účetní náklady spotřebovány, náklady se zaúčtují do výkazu zisku a ztráty. Pokud byla hotovost vynaložena v souvislosti s účetními náklady, objeví se související peněžní odliv ve výkazu o peněžních tocích. Dividenda nemá žádné účetní náklady, protože se jedná o rozdělení výnosů investorům.

Účetní náklady se nejčastěji zaznamenávají prostřednictvím systému splatných účtů. Lze jej také zaznamenat prostřednictvím zápisu do deníku pro jednotlivé transakce nebo prostřednictvím mzdového systému pro náklady spojené s kompenzací.

Rozsah účetních nákladů se může změnit v závislosti na situaci. Například manažer chce znát účetní náklady na produkt. Pokud jsou tyto informace potřebné pro krátkodobé cenové rozhodnutí, musí být do účetních nákladů zahrnuty pouze variabilní náklady spojené s produktem. Pokud jsou však informace potřebné pro stanovení dlouhodobé ceny, která pokryje režijní náklady společnosti, rozsah účetních nákladů se rozšíří tak, aby zahrnoval alokaci fixních nákladů.