Finance

Identifikovatelné aktivum

Identifikovatelné aktivum je samostatné aktivum, které bylo získáno prostřednictvím podnikové kombinace. Tato aktiva jsou přiřazena v reálné hodnotě a zaúčtována do finančních záznamů nabyvatele. Jakmile budou přiřazeny reálné hodnoty všech identifikovatelných aktiv a závazků, odečte se celková částka od kupní ceny zaplacené vlastníkům nabývaného podniku; reziduum se v rozvaze nabyvatele zaznamená jako goodwill.

Příklady identifikovatelných aktiv jsou budovy, počítačové vybavení, stroje, kancelářské vybavení a vozidla. Nehmotná aktiva lze také považovat za identifikovatelná aktiva.

Aktivum se považuje za identifikovatelné, pokud s ním lze samostatně nakládat.