Finance

Rozvahový den

Rozvahovým dnem je datum, ke kterému jsou uvedeny informace ve výkazu o finanční situaci. Tímto datem je obvykle konec měsíce, čtvrtletí nebo roku. Rozvaha obsahuje spíše informace k určitému datu než k vykazovanému rozsahu, protože obsahuje pouze informace o stavu aktiv, pasiv a vlastního kapitálu účetní jednotky; neobsahuje žádné informace, které se týkají řady dat, jako jsou prodeje, zisky nebo peněžní toky.