Finance

Běžný poměr zásob

Poměr kmenových akcií měří podíl na celkové kapitalizaci společnosti, který se skládá z kmenových akcií. Vysoké procento naznačuje, že vedení společnosti je konzervativní a získává většinu financování společnosti prodejem kmenových akcií. Vysoký společný poměr akcií je nezbytnější, pokud jsou peněžní toky nekonzistentní, protože je pak obtížnější podporovat probíhající splácení dluhu. Vzorec pro poměr kmenových akcií je vydělením účetní hodnoty všech kmenových akcií kapitalizací společnosti. Výpočet je:

Účetní hodnota kmenových akcií ÷ Celková kapitalizace společnosti = Poměr kmenových akcií

Čitatel tohoto výpočtu zahrnuje jak nominální hodnotu, tak dodatečný splacený kapitál spojený se všemi běžnými prodeji akcií, protože záměrem je určit celkovou částku získanou z prodeje akcií. Čitatel nepoužívá aktuální tržní hodnotu prodaných akcií, protože tato částka neodráží hotovost, kterou podnik skutečně obdržel výměnou za vydání akcií. Jmenovatel zahrnuje veškerý dluh a vlastní kapitál podniku k datu ocenění.

Například společnost prodala 1 000 000 $ kmenových akcií a také má nevyrovnané dluhové závazky 9 000 000 $. Tato entita by byla považována za vysoce pákovou, protože její běžný poměr akcií je pouhých 10%.