Finance

Finanční situace

Finanční pozice je aktuální zůstatek zaznamenaných aktiv, závazků a vlastního kapitálu organizace. Tyto informace jsou zaznamenány v rozvaze, která je jednou z finančních výkazů. Finanční situace organizace je uvedena v rozvaze ke dni uvedenému v záhlaví zprávy.

Obecněji řečeno, koncept může odkazovat na finanční stav podniku, který je odvozen zkoumáním a srovnáváním informací v jeho účetní závěrce. To obvykle znamená výpočet počtu finančních poměrů z předložených informací, zkoumání výsledků na trendové linii a porovnání výsledků s výsledky jiných subjektů ve stejném odvětví.