Finance

Přenos rizika

K převodu rizika dochází, když jedna strana úmyslně přesune riziko na jiný subjekt, obvykle zakoupením pojistné smlouvy. Toto riziko lze dále posunout z pojistitele na zajistitele, aby původní pojistitel nehromadil příliš mnoho konkrétního druhu rizika. Příkladem převodu rizika je situace, kdy lékař zakoupí pojištění pro případ zanedbání povinné péče, aby přenesl riziko ze ztráty způsobené soudními spory o pacienty.

Riziko lze přenášet také prostřednictvím smluvních dohod s obchodními partnery firmy. Například:

  • Partneři ve společném podniku se mohou dohodnout, že budou sdílet jakékoli ztráty vyplývající z tohoto podniku.

  • Zákazník požaduje jednoroční záruku na produkt zakoupený od dodavatele, což přesouvá riziko selhání produktu na dodavatele na toto jednoleté období.

  • Požadujte, aby byl podnik pojmenován jako dodatečně pojištěný v pojistné smlouvě jiné strany, čímž se rozšíří pojistné krytí na podnik.

  • Trvejte na tom, aby do všech smluv podepsaných s jinými stranami byla vložena doložka o neškodnosti, která chrání organizaci před činy nebo opomenutími ostatních stran.

  • Vyžadovat od dodavatelů, aby předložili osvědčení o pojištění, které prokazuje jejich krytí. V opačném případě může společnost nést riziko, pokud je dodavatel odpovědný za zranění nebo škodu.