Finance

Strategické rozpočtování

Strategické rozpočtování je proces vytváření dlouhodobého rozpočtu, který trvá déle než jeden rok. Záměrem tohoto typu rozpočtování je vypracovat plán, který podporuje dlouhodobou vizi budoucí pozice účetní jednotky. To může zahrnovat například rozvoj nových geografických trhů, výzkum a vývoj potřebný k zavedení nové produktové řady, přechod na novou technologickou platformu a restrukturalizaci organizace. V těchto příkladech není možné dokončit požadované činnosti v období překlenutém jediným ročním rozpočtem. Pokud se použijí pouze roční rozpočty, je možné, že financování potřebné pro víceletou iniciativu nebude pokračovat po nezbytně celé trvání iniciativy, takže projekt nebude nikdy dokončen. Organizace tak může doufat, že dosáhne dlouhodobého zlepšení své strategické pozice pouze díky zapojení do strategického rozpočtu.

Strategický rozpočet se méně zabývá podrobnými řádkovými položkami příjmů a výdajů, které se obvykle nacházejí v ročním rozpočtu. Místo toho jsou tyto klasifikace agregovány do menšího počtu řádkových položek. Tímto způsobem je menší důraz na přesnost konkrétních položek a větší zaměření na celkové cíle, kterých má být dosaženo. Zaměření strategického rozpočtu se proto přesouvá od detailů sestavování rozpočtu a k věcem, jako jsou:

  • Strategické směřování

  • Řízení rizik

  • Konkurenční hrozby

  • Možnosti růstu

  • Přerozdělení zdrojů do oblastí s vyšším růstem