Finance

Druhy formátů rozvahy

Rozvaha je součástí účetní závěrky vydané podnikem, která informuje čtenáře o částkách aktiv, závazků a vlastního kapitálu držených účetní jednotkou k rozvahovému dni. K dispozici je několik formátů rozvahy. Čím častější jsou rozvahy klasifikované, běžné velikosti, srovnávací a vertikální. Vysvětlují se takto:

  • Klasifikovaná rozvaha. Tento formát poskytuje informace o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu účetní jednotky, které jsou agregovány (nebo „klasifikovány“) do podkategorií účtů. Je to nejběžnější typ prezentace rozvahy a dělá dobrou práci při konsolidaci velkého počtu jednotlivých účtů do formátu, který je neomylně čitelný. Účetní by měli předkládat rozvahové informace ve stejné struktuře klasifikace za několik období, aby byly informace v obdobích srovnatelnější.

  • Běžná velikostní rozvaha. Tento formát představuje nejen standardní informace obsažené v rozvaze, ale také sloupec, který uvádí stejné informace jako procento z celkových aktiv (pro řádkové položky aktiv) nebo jako procento z celkových pasiv a vlastního kapitálu (pro pasiva) nebo řádkové položky vlastního kapitálu). Je užitečné pro konstrukci trendových čar k prozkoumání relativních změn ve velikosti různých účtů.

  • Srovnávací rozvaha. Tento formát uvádí souběžné informace o aktivech, pasivech a vlastním kapitálu účetní jednotky k několika časovým bodům. Například srovnávací rozvaha by mohla představovat rozvahu ke konci každého roku za poslední tři roky. Je užitečné pro zvýraznění změn v průběhu času.

  • Vertikální rozvaha. V tomto formátu je formát prezentace rozvahy tvořen jediným sloupcem čísel, počínaje řádkovými položkami aktiv, následovanými řádkovými položkami závazků a končící řádkovými položkami vlastního kapitálu. V každé z těchto kategorií jsou řádkové položky prezentovány v sestupném pořadí podle likvidity.