Finance

Ztráta ze snížení hodnoty

Ztráta ze snížení hodnoty je uznané snížení účetní hodnoty aktiva, které je vyvoláno poklesem jeho reálné hodnoty. Pokud reálná hodnota aktiva poklesne pod jeho účetní hodnotu, je rozdíl odepsán. Účetní částka je pořizovací cena aktiva snížená o následné odpisy a náklady na snížení hodnoty.

Ztráty ze snížení hodnoty se u nízkonákladového majetku obvykle nevykazují, protože pro účetní jednotky nestojí za to, aby provedly analýzy znehodnocení. Ztráty ze snížení hodnoty se tedy obvykle omezují na vysoce nákladná aktiva a výše těchto ztrát může být odpovídajícím způsobem velká.