Finance

Účetní zprávy

Účetní zprávy jsou kompilace finančních informací, které jsou odvozeny z účetních záznamů podniku. Může se jednat o krátké, na míru vytvořené zprávy, které jsou určeny pro konkrétní účely, jako je například podrobná analýza prodeje podle regionu nebo ziskovost konkrétní produktové řady. Obecněji se účetní zprávy považují za rovnocenné finančním výkazům. Tato prohlášení zahrnují následující zprávy:

  • Výkaz zisku a ztráty. Uvádí tržby vydělané během období, snížené o výdaje, aby se dosáhlo zisku nebo ztráty. Toto je nejčastěji používaná účetní zpráva, protože se používá k posouzení výkonnosti firmy.

  • Rozvaha. Zobrazuje konečné zůstatky aktiv, závazků a vlastního kapitálu k rozvahovému dni. Používá se k posouzení likvidity a finančních rezerv podniku.

  • Výkaz peněžních toků. Zobrazuje zdroje a použití hotovosti související s operacemi, financováním a investicemi. Může být nejpřesnějším zdrojem informací o schopnosti účetní jednotky generovat peníze.

K účetní závěrce může být připojena řada informací ve formě poznámek pod čarou. To je pravděpodobnější v případě, že byla účetní závěrka ověřena auditem.