Finance

Vlastnický fond

Ve vládním účetnictví se používá proprietární fond k účtování o činnostech, které zahrnují obchodní interakce, a to buď uvnitř vlády, nebo mimo ni. Dva typy vlastnických fondů jsou podnikové fondy a interní servisní fondy. Podnikový fond se používá k účtování o jakékoli činnosti, za kterou jsou externím uživatelům účtovány poplatky za zboží a služby. Aktivita musí být vykázána v podnikovém fondu za některé z následujících okolností:

  • Činnost je financována z dluhu, který je zajištěn pouze zástavou čistého výnosu z činnosti.

  • Náklady na poskytování služeb dané aktivity musí být vráceny s poplatky, jak stanoví zákony a předpisy.

  • Cenová politika aktivity je navržena tak, aby pokryla náklady.

Interní servisní fond se používá k účtování o činnostech, které poskytují zboží nebo služby jiným fondům, jakož i útvarům nebo agenturám primární vlády nebo jiným vládním subjektům na základě úhrady nákladů. Tento fond by měl být použit, pouze pokud je hlavním účastníkem činnosti zpravodajská vláda. Pokud tomu tak není, měl by se místo toho použít podnikový fond.

Požadované finanční výkazy pro majetkový fond jsou následující:

  • Výkaz čisté pozice

  • Výkaz výnosů, nákladů a změn čisté pozice fondu