Finance

Externí finanční výkaznictví

Externí finanční výkaznictví zahrnuje finanční výkazy, finanční shrnutí a související zveřejnění, která jsou vydávána uživatelům mimo vykazující účetní jednotku. Tyto informace věřitelé, věřitelé a investoři obvykle používají k posouzení výkonnosti firmy a její schopnosti splácet dluhy. Lze provést audit externích finančních zpráv. V takovém případě je k účetní závěrce přiložen dopis auditora.