Finance

Představte spravedlivou definici

Spravedlivě přítomný je termín používaný v textu zprávy o auditu k označení toho, že u kontrolovaného subjektu existovaly následující koncepty:

  • Účetní zásady uplatňované společností jsou obecně přijímány

  • Účetní zásady jsou vhodné za okolností, s nimiž se společnost potýká

  • Finanční výkazy jsou přiměřeně informativní o záležitostech, které mohou ovlivnit jejich použití a interpretaci

  • Informace v účetní závěrce jsou přiměřeně klasifikovány a shrnuty

  • Finanční výkazy odrážejí podkladové transakce v rozsahu přijatelných limitů

V důsledku toho použití výrazu „prezentovat věrně“ znamená, že účetní závěrka připojená ke zprávě auditora poskytuje přiměřený pohled na finanční výsledky, finanční situaci a peněžní toky vykazující účetní jednotky.