Finance

Jak zaúčtovat hotovostní dividendy

Pokud představenstvo deklaruje hotovostní dividendu, odečtěte ji z účtu nerozděleného zisku a připsejte na účet splatné dividendy, čímž se sníží vlastní kapitál a zvýší se závazky. Okamžitý pokles kapitálové části rozvahy tedy nastane, jakmile představenstvo deklaruje dividendu, přestože dosud nebyla vyplacena žádná hotovost.

Když bude dividenda později vyplacena akcionářům, odečtete z účtu splatné dividendy a připsejte částku na hotovostní účet, čímž se sníží jak hotovost, tak kompenzace. Čistým účinkem těchto dvou transakcí je snížení hotovosti a vlastního kapitálu, což znamená, že celý dopad peněžní dividendy je obsažen v rozvaze; nemá to žádný dopad na výkaz zisku a ztráty, i když se platba objeví jako použití hotovosti v části finančních aktivit ve výkazu peněžních toků.

Například představenstvo společnosti Hostetler Corporation deklaruje dividendu ve výši 1 USD za každou z 10 000 akcií společnosti v oběhu. Zaznamenali byste následující záznam: