Finance

Aktuální cena

Aktuální cena je cena, která by byla požadována k nahrazení aktiva v běžném období. Toto odvození by zahrnovalo náklady na výrobu produktu s pracovními metodami, materiály a specifikacemi, které se aktuálně používají. Koncept se používá ke generování finančních výkazů, které jsou srovnatelné za více účetních období.