Finance

Účetní zásady

Účetní zásady jsou pravidla používaná účetní jednotkou k zajištění správného záznamu transakcí a správného sestavení účetní závěrky. Tyto zásady zajišťují, že účetní činnosti jsou v průběhu času zpracovávány konzistentně. Jsou také potřebné k zajištění toho, aby organizace dodržovala příslušný účetní rámec, jako jsou GAAP nebo IFRS.

Účetní pravidla jsou obsažena v poznámkách, které jsou připojeny k účetní závěrce podniku. Příklady těchto zásad jsou:

  • Jak firma vykazuje výnosy

  • Jak podnik rozpoznává odpisy

  • Která metoda toku nákladů se používá k rozpoznání zásob

  • Které náklady na výzkum a vývoj jsou aktivovány a které jsou zaúčtovány do nákladů

Agresivita nebo konzervativnost účetních zásad firmy poskytuje indikátor toho, jak manažerský tým používá účetnictví k dosažení vyšších „účetních“ zisků. Investoři by tedy měli prostudovat všechny zveřejněné zásady účetní jednotky, aby zjistili, zda účetní závěrka, kterou sestavuje, může odrážet agresivní pohled na její výsledky a finanční situaci.