Finance

Amortizace

Amortizace je proces postupného účtování nákladů na aktivum do nákladů během jeho očekávané doby používání, čímž se aktivum posune z rozvahy do výkazu zisku a ztráty. V podstatě odráží spotřebu nehmotného aktiva po dobu jeho životnosti. Odpisy se nejčastěji používají k postupnému odepisování pořizovací ceny nehmotných aktiv, která mají určitou dobu životnosti. Příkladem nehmotného majetku jsou patenty, autorská práva, taxislužby a ochranné známky. Koncept se vztahuje také na takové položky, jako je sleva z pohledávek za směnky a poplatky příštích období.

Koncept amortizace se používá také při půjčování, kdy amortizační plán rozpisuje počáteční zůstatek úvěru, snížený o úroky a jistinu splatnou v každém období a konečný zůstatek úvěru. Amortizační plán ukazuje, že větší část splátek půjčky směřuje k splácení úroku brzy v době splatnosti půjčky, přičemž tento podíl v průběhu času klesá, protože se splácí stále více jistiny půjčky. Tento plán je docela užitečný pro správné zaznamenávání úrokových a hlavních složek splátky půjčky.

Účtování amortizace

Položka deníku k záznamu amortizace nehmotného aktiva je: