Finance

Definice návratnosti investic

Návratnost investic měří schopnost investice generovat příjem. Poměr se používá k porovnání alternativních investičních možností a také k určení, zda stávající investice představuje efektivní využití zdrojů. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších měření pro investory, vzhledem k snadné dostupnosti požadovaných informací a jednoduchosti vzorce. Výpočet návratnosti investice je dvoustupňový proces, který je následující:

  1. Odečtěte cenu investice od její aktuální hodnoty (což může být její prodejní cena)

  2. Výsledek vydělte investiční cenou

Vzorec pro návratnost investic je tedy:

(Aktuální hodnota investice - Investiční náklady) ÷ Investiční náklady = Návratnost investice

Varianta vzorce, která se více vztahuje na podnikové rozhodování, je vydělit čistý příjem investovanými aktivy. Vzorec je:

Čistý příjem po zdanění ÷ Celková investovaná aktiva = návratnost investic

Měření lze použít pro více typů rozhodnutí, například:

  • Nákup nebo prodej akcií. Investor jej může použít buď k odhadu budoucího výnosu z budoucího nákupu akcií, nebo ke zhodnocení skutečného výnosu v době, kdy investor prodá akcie třetí straně.

  • Kapitálové rozpočtování. Řídící tým jej může použít k posouzení různých použití investičního fondu. Měli bychom však také zvážit dopad investice na úzké místo společnosti, což omezuje celkový zisk, který může podnik vygenerovat.

  • Schválení programu. Manažerský tým může použít návratnost investic jako jedno ze svých kritérií před schválením výdajů na různé programy, jako je školení zaměstnanců nebo marketingová kampaň.

Hlavní nevýhodou při použití návratnosti investice je to, že neobsahuje rizikovou složku. To znamená, že nic nenasvědčuje pravděpodobnosti, že výnos bude skutečně vygenerován v očekávané výši.

Podobné podmínky

Návratnost investice může být lépe známá pod zkratkou, která je ROI. Také se tomu říká návratnost.