Finance

Riziko významné nesprávnosti

Riziko významné (materiální) nesprávnosti je riziko, že účetní závěrka organizace byla významně (materiálně) zkreslena. Toto riziko posuzují auditoři na následujících dvou úrovních:

  • Na úrovni tvrzení. To se dále dělí na inherentní riziko a kontrolní riziko. Inherentním rizikem je náchylnost tvrzení ke zkreslení z důvodu chyby nebo podvodu, než budou zváženy kontroly. Kontrolní riziko je riziko nesprávnosti, kterému vnitřní kontroly vykazujícího subjektu nebudou bránit ani jej nezjistí.

  • Na úrovni účetní závěrky. Týká se účetní závěrky jako celku. Toto riziko je pravděpodobnější, pokud existuje možnost podvodu.

Pokud je riziko významné (materiální) nesprávnosti vysoké, úroveň detekčního rizika se sníží (zvyšuje se množství důkazů získaných z testů věcné správnosti). Tím se sníží celkové auditorské riziko.