Finance

Negativní IRR

Negativní IRR nastává, když je celková částka peněžních toků způsobených investicí menší než částka počáteční investice. V takovém případě investující subjekt zaznamená negativní návratnost své investice. Podnik, který vypočítá zápornou IRR pro potenciální investici, by neměl investovat.

IRR je zkratka pro interní míru návratnosti, což je diskontní sazba, která by při použití na sérii peněžních toků vedla k současné hodnotě, která odpovídá výši počáteční investice.