Finance

Výnosy z prodeje a povolenky

Výnosy z prodeje a povolenky je řádková položka, která se objevuje ve výkazu zisku a ztráty. Pokud je tato částka v poměru k celkovým prodejům velká, znamená to, že podnik má potíže s přepravou vysoce kvalitního zboží svým zákazníkům.

Řádková položka pro výnosy z prodeje a povolenky je prezentována jako odčítání od řádkové položky s hrubým prodejem a je určena ke snížení prodeje o množství vrácených produktů od zákazníků a povolených prodejních povolenek. Za ním ve výkazu zisku a ztráty následuje řádková položka čistého prodeje, což je výpočet, který sečte řádkovou položku hrubého prodeje a zápornou částku v řádkové položce výnosy z prodeje a povolenky.

Tato řádková položka je agregací dvou účtů hlavní knihy, kterými jsou účet výnosů z prodeje a účet povolenek z prodeje. Oba tyto účty jsou protiúčty, což znamená, že kompenzují hrubé tržby. Přirozený zůstatek na těchto účtech je debet, což je opak přirozeného zůstatku na účtu hrubého prodeje.

Tyto dva účty mohou být někdy sloučeny do jednoho účtu v hlavní knize. K tomu obvykle dochází, když jsou zůstatky na těchto účtech relativně malé, takže nemá smysl sledovat návratky a povolenky samostatně.