Finance

Poměr provozního kapitálu

Poměr provozního kapitálu je měřítkem likvidity a odhaluje, zda podnik může platit své závazky. Poměr je relativní poměr krátkodobých aktiv účetní jednotky k jejím krátkodobým závazkům a ukazuje schopnost podniku platit za své krátkodobé závazky svými krátkodobými aktivy. Míra provozního kapitálu nižší než 1,0 je silným indikátorem toho, že v budoucnu nastanou problémy s likviditou, zatímco poměr v blízkosti 2,0 se považuje za dobrou krátkodobou likviditu.

Chcete-li vypočítat poměr pracovního kapitálu, vydělte všechna krátkodobá aktiva všemi krátkodobými závazky. Vzorec je:

Oběžná aktiva ÷ Krátkodobé závazky = poměr pracovního kapitálu

Příklad ukazatele pracovního kapitálu

Potenciální nabyvatel se zajímá o současné finanční zdraví maloobchodního řetězce Beemer Designs, který prodává doplňkové produkty pro automobily BMW. Získá následující informace o společnosti za poslední tři roky: