Finance

Plán nákladů na vyrobené zboží

Plán nákladů na zboží se používá k výpočtu nákladů na všechny položky vyrobené během vykazovaného období. Celková částka odvozená z tohoto plánu se poté použije k výpočtu nákladů na prodané zboží za sledované období. Následující řádkové položky se obvykle nacházejí v plánu:

Zahájení inventáře surovin

+ Náklady na zakoupené suroviny

- Ukončení bilance zásob surovin

= Použité suroviny

+ Přímé mzdové náklady

+ Výrobní režie

= Celkové výrobní náklady

+/- Změna v inventáři během zpracování

= Náklady na vyrobené zboží

Tato informace se poté použije k odvození nákladů na prodané zboží pomocí následujícího doplňkového výpočtu:

Zahájení inventáře hotového zboží

+ Náklady na vyrobené zboží

- Ukončení inventáře hotového zboží

= Náklady na prodané zboží

Cena prodaného zboží se poté objeví ve výkazu zisku a ztráty vykazující účetní jednotky, kde se odečte od prodeje za účelem stanovení hrubé marže. Tomuto výpočtu se lze vyhnout, když podnik používá standardní kalkulaci. Pokud ano, standardní náklady na každou prodanou jednotku se agregují, aby se dospělo k ceně prodaného zboží.