Finance

Kdy odúčtovat aktivum

Aktivum je odúčtováno při jeho vyřazení nebo pokud nelze očekávat žádné budoucí ekonomické užitky z jeho použití nebo vyřazení. K odúčtování může dojít z různých událostí, jako je prodej aktiva, sešrotování nebo darování.

Zisk nebo ztrátu lze vykázat z odúčtování aktiva, i když zisk z odúčtování nelze zaznamenat jako výnos. Zisk nebo ztráta z odúčtování se počítá jako čistý výnos z prodeje, minus účetní hodnota aktiva.