Finance

Zabezpečení pro seniory

Nadřízený cenný papír je finanční nástroj, který má vyšší hodnocení než ostatní dluhové nebo kapitálové nástroje vydané organizací. Relativní seniorita cenného papíru má velký význam v případě, že emitent zkrachoval nebo je v likvidaci; v těchto situacích jsou držitelé nejvyšších cenných papírů placeni jako první, zatímco držitelé nejstarších cenných papírů jsou placeni poté.

Zajištěný dluh je klasifikován jako prioritní vůči nezajištěnému dluhu, protože držitelé zajištěného dluhu mají nárok na aktiva přiřazená k dluhu jako zajištění. Pro nezajištěný dluh takové zajištění neexistuje. Preferované akcie se klasifikují jako starší než běžné akcie, protože držitelé preferovaných akcií jsou placeni před držiteli kmenových akcií.