Finance

Peněžní návratnost aktiv

Peněžní návratnost aktiv měří poměrnou čistou částku hotovosti vyčleněnou v důsledku vlastnictví skupiny aktiv. Toto opatření analytici běžně používají k porovnání výkonnosti podniků ve stejném odvětví, protože pro někoho je velmi obtížné zaměnit údaj o peněžních tocích. Poměr je tedy docela spolehlivým a srovnatelným měřítkem výkonnosti aktiv v průmyslovém odvětví. Vysoké procento návratnosti aktiv v hotovosti je obzvláště nutné v prostředí náročném na aktiva (například v jakémkoli zpracovatelském průmyslu), kde je hotovost potřebná k údržbě, aktualizaci a investování do dalších aktiv. Míra je obvykle odvozena agregovaně za celý podnik, v takovém případě je výpočet:

Peněžní toky z operací ÷ Celková průměrná aktiva = peněžní návratnost aktiv

Ve výpočtu pochází peněžní tok z operací z výkazu peněžních toků. Jmenovatel zahrnuje všechna aktiva uvedená v rozvaze, nejen dlouhodobá aktiva.

Peněžní návratnost aktiv je obzvláště cenná, pokud existuje výrazný rozdíl mezi peněžními toky a vykázaným čistým výnosem, což může být někdy případ, kdy se použije akruální základna účetnictví. V této situaci může být výpočet návratnosti celkových aktiv zavádějící, takže se místo hodnoty čistého příjmu použije peněžní tok.