Finance

Společnost podkapitoly S.

Korporace v podkapitole S je forma korporační organizace, v jejímž rámci je povinnost platit daně z příjmu přenesena na akcionáře organizace. Korporace S je zdaněna jako partnerství, což vylučuje dvojí zdanění spojené s akcionářskou dividendou, kterou trpí běžná korporace, kde je společnost zdaněna z jejích příjmů, a poté jsou její akcionáři zdaněni při přijetí dividendových příjmů od společnosti . Místo toho jsou všechny výnosy z podnikání předávány a uznávány vlastníky v jejich jednotlivých daňových přiznáních. Další výhodou je, že akcionáři jsou chráněni před jakýmikoli závazky, které společnosti vzniknou.

Nevýhodou formátu podkapitoly S je, že akcionáři, kteří vykazují příjem společnosti na svých daňových přiznáních, musí z těchto částek platit daně z příjmu, i když od společnosti neobdrželi distribuci. To znamená, že může existovat značný tlak na společnost, aby pravidelně rozdělovala hotovost svým akcionářům, což by mohlo narušit tvorbu kapitálu potřebného pro růst podnikání. Struktura společnosti S tedy nemusí fungovat dobře pro podnik, který vyžaduje velké investice do fixních aktiv a provozního kapitálu.

Z důvodu statusu daňového průchodu u tohoto typu organizace neuvádí podnik ve svém výkazu zisku a ztráty náklad na daň z příjmu ani ve své rozvaze nevykazuje povinnost k dani z příjmu.

Typ organizace podle podkapitoly S je povolen, pouze pokud má organizace 100 nebo méně akcionářů, je domácí společností (tj. Není zahraniční), má pouze jednu třídu kmenových akcií a má pouze určité typy způsobilých akcionářů.

Pojem „podkapitola S“ pochází ze segmentu amerického daňového zákoníku (kapitola 1, podkapitola S), ve kterém jsou umístěna pravidla zakládající a fungující korporace podkapitoly S.

Podobné podmínky

Společnost podkapitoly S je také známá jako S korporace nebo S. corp.