Finance

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou závazky, jejichž splatnost není splatná do jednoho roku. Tyto závazky jsou odděleně klasifikovány v rozvaze účetní jednotky, mimo běžné závazky. Příklady dlouhodobých závazků jsou:

  • Dlouhodobá část splatného dluhu

  • Dlouhodobá část dluhopisů splatných

Souhrnná částka krátkodobých závazků se běžně porovnává s peněžními toky podniku, aby se zjistilo, zda má finanční zdroje k dlouhodobému plnění svých závazků. Pokud ne, bude méně pravděpodobné, že věřitelé s touto organizací budou obchodovat, a investoři nebudou ochotni do ní investovat. Faktor, který je třeba při tomto hodnocení vzít v úvahu, je stabilita peněžních toků organizace, protože stabilní toky mohou podporovat vyšší zadlužení se sníženým rizikem selhání.