Finance

Metoda železné opony

Metoda železné opony je technika pro určení, zda je finanční nesprávnost významná. Podle této metody se zohledňuje kumulativní účinek nesprávnosti v rozvaze, nikoli pouze dopad nesprávnosti v běžném období. To vede k tomu, že větší část nesprávností je považována za významnou, což vyžaduje opravu finančního výkazu.

Například účetní před pěti lety nesprávně nastavil výpočet odpisu na drahý dlouhodobý majetek. Roční dopad této chyby je 10 000 $, což je nepodstatné. Podle metody železné opony však došlo k chybě je materiál při zohlednění kumulativního dopadu chyby 50 000 $. V tomto případě je uvedena oprava finančního výkazu.

Metoda železné opony má tendenci nadhodnocovat výdaje běžného roku, protože vede k uznání kumulativnějších chyb v běžném období.

Při provádění hodnocení podle této metody nezapomeňte zvážit, zda má významný dopad na některou část účetní závěrky, včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy, výkazu peněžních toků nebo doprovodných informací. Významný dopad kdekoli v účetní závěrce je dostatečným důvodem pro přepracování.

Pokud jsou vydány opravené finanční výkazy, měl by emitent zahrnout diskusi o povaze chyby a kvantitativních dopadech chyby na každou dotčenou řádkovou položku finančního výkazu.