Finance

Cílový zisk

Cílový zisk je očekávaná částka zisku, kterou manažeři podniku očekávají dosáhnout do konce stanoveného účetního období. Cílový zisk se obvykle odvozuje z procesu rozpočtování a porovnává se se skutečným výsledkem ve výkazu zisku a ztráty. To má za následek vykázanou odchylku mezi skutečným a cílovým ziskem, pro kterou účetní pracovníci mohou poskytnout podrobné vysvětlení. Rozpočty jsou však notoricky nepřesné a do dalšího rozpočtového roku, do kterého půjdete, se stanou nepřesnějšími. Sekundární odvození cílového zisku, které má tendenci být přesnější, tedy pochází z klouzavé prognózy, kde jsou cílové informace pravidelně aktualizovány na základě krátkodobých očekávání společnosti pro příštích několik měsíců. To obvykle vede k relativně malým rozdílům mezi cílovým a skutečným ziskem.

Ještě další alternativa je založena na vzorcích. Tento přístup, známý jako analýza nákladů a výnosů (nebo analýza CVP), je založen na následujícím výpočtu:

  1. Vynásobte očekávaný počet jednotek, které mají být prodány, jejich očekávanou marží příspěvku, abyste dosáhli celkové marže příspěvku za dané období.

  2. Odečtěte celkovou částku očekávaných fixních nákladů za dané období.

  3. Výsledkem je cílový zisk.

Pomocí tohoto jednoduchého výpočtu lze provést velké množství modelování. Lze jej například upravit pro následující proměnné:

  • Upravte marži příspěvku na jednotku a prodané jednotky na základě očekávané podpory prodeje.

  • Změňte celkovou fixní cenu a marži příspěvku na jednotku kvůli účinkům outsourcingu výroby.

  • Změňte rozpětí příspěvků pro účinky přechodu na produkční systém just-in-time.

Koncept cílového zisku je nesmírně užitečný pro plánování peněžních toků (jednou upravených tak, aby se přibližovaly peněžním tokům), stejně jako pro plánování bonusů založených na výsledcích a pro odhalení očekávaných výsledků investorům a věřitelům. Pokud neustále existuje velká nepříznivá odchylka mezi cílovým a skutečným ziskem, může být nutné prozkoumat systém použitý k odvození cílového zisku a odvodit konzervativnější metodiku rozpočtování. Nejhorší situace je, když se investiční komunitě neustále uvolňují nadměrně optimistické cílové zisky, které nakonec ztrácejí víru ve schopnost vedení plnit své vlastní projekce.