Finance

Duplicitní platba

Duplikát platby je dodatečná platba dodavateli, která již byla zaplacena. Duplicitní platby jsou způsobeny nedostatky v procesech závazků účetní jednotky, které nezjistí přítomnost předchozích plateb. Například software závazků by měl automaticky detekovat číslo faktury dodavatele, za které již byla platba provedena. Nejběžnějším případem, kdy dochází k duplicitním platbám, je situace, kdy dodavatelská faktura neobsahuje identifikační číslo faktury (jako je tomu často u pravidelných fakturací).

Některé auditorské společnosti se specializují na detekci duplicitních plateb pro své klienty.