Finance

Princip časového období

Princip časového období je koncept, podle kterého by měl podnik vykazovat finanční výsledky své činnosti za standardní časové období, které je obvykle měsíční, čtvrtletní nebo roční. Jakmile je stanoveno trvání každého vykazovaného období, použijte k zaznamenání transakcí v každém období pokyny obecně přijímaných účetních zásad nebo mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Do záhlaví finančního výkazu musíte zahrnout časové období, na které se výpis vztahuje. Například výkaz zisku a ztráty nebo výkaz peněžních toků může pokrývat „Osm měsíců končících 31. srpna“. Rozvaha je však datována konkrétním datem, nikoli rozsahem dat. V záhlaví rozvahy tedy může být uvedeno „k 31. srpnu“

Podobné podmínky

Princip časového období je také známý jako koncept časového období nebo předpoklad časového období.