Finance

Účtování finančního leasingu

Nájemce by měl klasifikovat leasing jako finanční leasing, pokud je splněno některé z následujících kritérií:

 • Vlastnictví podkladového aktiva se na konci doby leasingu přesune na nájemce.

 • Nájemce má možnost nákupu pronajatého aktiva a je přiměřeně jisté, že jej využije.

 • Doba leasingu pokrývá hlavní část zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva. To se považuje za 75% nebo více ze zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva.

 • Současná hodnota součtu všech leasingových splátek a jakékoli zbytkové hodnoty zaručené nájemcem odpovídá nebo přesahuje reálnou hodnotu podkladového aktiva.

 • Aktivum je natolik specializované, že po pronajímateli nemá pro pronajímatele žádné alternativní použití.

K datu zahájení leasingu měří nájemce závazek a aktivum z práva na užívání spojené s leasingem. Tato měření jsou odvozena následovně:

 • Nájemní odpovědnost. Současná hodnota leasingových splátek diskontovaná diskontní sazbou pro leasing. Tato sazba je míra implicitní v leasingu, pokud je tato sazba snadno zjistitelná. Pokud ne, nájemce místo toho použije svoji přírůstkovou výpůjční sazbu.

 • Majetek s právem na užívání. Počáteční částka leasingového závazku plus veškeré leasingové splátky provedené pronajímateli před datem zahájení leasingu plus veškeré počáteční přímé náklady vzniklé po odečtení obdržených leasingových pobídek.

Pokud nájemce určil leasing jako finanční leasing, měl by po dobu trvání leasingu uznat následující:

 • Probíhající amortizace aktiva s právem na užívání

 • Probíhající amortizace úroků z odpovědnosti za leasing

 • Variabilní leasingové splátky, které nejsou zahrnuty v leasingovém závazku

 • Jakékoli snížení hodnoty aktiva k užívání