Finance

Rezerva na daně z příjmu

Rezerva na daň z příjmu je odhadovaná částka, kterou očekává daň z příjmu právnických nebo fyzických osob na dani z příjmu v běžném roce. Výše této rezervy je odvozena úpravou vykázaného čistého zisku společnosti o různé trvalé a dočasné rozdíly. Upravená hodnota čistého příjmu se poté vynásobí příslušnou sazbou daně z příjmu, aby se dospělo k rezervě na daň z příjmu.

Toto ustanovení může být do značné míry změněno rozsahem daňového plánování, které osoba nebo podnik provádí za účelem odložení nebo odstranění daňové povinnosti. V důsledku toho se proporcionální velikost tohoto ustanovení může značně lišit od daňového poplatníka k daňovému poplatníkovi na základě jeho schopností daňového plánování.

Do modelu rozpočtu společnosti lze také zahrnout plánovanou rezervu na daně z příjmu. V dobře zpracovaném modelu by toto plánované ustanovení zahrnovalo trvalé i dočasné rozdíly. V základnějším modelu je ustanovení jednoduše založeno na příslušné daňové sazbě.