Finance

Poměr kapitálové přiměřenosti

Poměr kapitálové přiměřenosti měří schopnost banky plnit své závazky porovnáním jejího kapitálu s aktivy. Regulační orgány tento poměr sledují, aby zjistily, zda některým bankám nehrozí selhání. Záměrem jejich monitorování je ochrana finančního systému před nepříznivými dopady případných selhání bank, což zahrnuje ochranu prostředků bankovních vkladatelů. Výpočet poměru kapitálové přiměřenosti je:

(Kapitál tier 1 + kapitál tier 2) ÷ Rizikově vážená aktiva = poměr kapitálové přiměřenosti

Čitatel výpočtu zahrnuje kapitál úrovně 1 a úrovně 2. Kapitál tier 1 lze použít k absorbování ztrát, aniž by banka musela zastavit svoji činnost. Ke kapitálu tier 2 lze přistupovat zastavením operací a odprodejem aktiv, což je extrémnější typ zabezpečení proti riziku.

Kapitál tier 1 uvedený v čitateli zahrnuje kmenový základní kapitál, auditované rezervy výnosů, budoucí daňové výhody a nehmotná aktiva. Kapitál tier 2 zaznamenaný v čitateli zahrnuje neauditovaný nerozdělený zisk, obecná ustanovení o nedobytných pohledávkách, rezervy z přecenění, trvalé podřízené dluhy, trvalé kumulativní prioritní akcie a podřízené dluhy.

Je-li tento poměr vysoký, znamená to, že banka má dostatečné množství kapitálu pro řešení neočekávaných ztrát. Je-li poměr nízký, je banka vystavena vyššímu riziku selhání, a proto může být požadováno, aby regulační orgány přidaly další kapitál.