Finance

Čistý přebytek koncept

Koncept čistého přebytku stanoví, že zisky a ztráty z vlastního kapitálu se do výkazu zisku a ztráty nezahrnují. Podle tohoto přístupu jsou změny reálné hodnoty aktiv a závazků zahrnuty do výnosů.