Finance

Získaný úrok

Získaný úrok je částka úroku získaného za konkrétní časové období z investic, které držiteli vyplácejí pravidelné řady povinných plateb. Například vydělané úroky lze generovat z fondů investovaných do depozitního certifikátu nebo na úročeném bankovním účtu.

Pokud účetní jednotka zaznamenávající vydělané úroky používá peněžní bázi účetnictví, pak bude částka vydělaných úroků vycházet z částky skutečně přijaté hotovosti. Pokud se použije akruální základna účetnictví, zaznamená se vydělaná částka bez ohledu na výši přijaté hotovosti. Na akruálním základě můžete zaznamenat vydělané úroky, pokud je pravděpodobné přijetí související částky v hotovosti, a můžete rozumně odhadnout výši platby. Tyto rozdíly v definici mohou znamenat, že vydělané úroky jsou vykázány později na základě hotovostního účetnictví než na základě časového rozlišení.

Získané úroky se liší od dividend, které se vyplácejí pouze držitelům kmenových akcií emitované společnosti nebo prioritních akcií a které se v zásadě rovnají rozdělení nerozděleného zisku účetní jednotky. Koncept vydělaných úroků se rovněž nevztahuje na zhodnocení ceny finančního nástroje.

Získané úroky mohou být zaznamenány jako prvek výnosů, ale mohou být také zaznamenány dále ve výkazu zisku a ztráty, obvykle spárované s účtem úrokových nákladů.

Získané úroky jsou obvykle zdanitelné běžnou sazbou daně.