Finance

Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity jsou měření používaná ke zkoumání schopnosti organizace splácet své krátkodobé závazky. Ukazatele likvidity běžně používají potenciální věřitelé a věřitelé k rozhodnutí, zda rozšířit úvěr nebo dluh na společnosti.

Tyto poměry porovnávají různé kombinace relativně likvidních aktiv s objemem krátkodobých závazků uvedených v nejnovější rozvaze organizace. Čím vyšší je poměr, tím lepší je schopnost firmy splácet své závazky včas. Příklady ukazatelů likvidity jsou:

  • Současný poměr. Tento poměr porovnává krátkodobá aktiva s krátkodobými pasivy. Jeho hlavní chybou je, že zahrnuje inventář jako aktuální aktivum. Převod na hotovost nemusí být tak snadný, a proto nemusí být dobrým ukazatelem likvidity.

  • Rychlý poměr. To je stejné jako aktuální poměr, ale vylučuje inventář. Proto by většina zbývajících aktiv měla být snadno převoditelná na hotovost během krátké doby.

  • Peněžní poměr. Tento poměr srovnává pouze hotovost a snadno konvertibilní investice se současnými závazky. Jako takový je nejkonzervativnější ze všech ukazatelů likvidity, a je tedy užitečný v situacích, kdy jsou krátkodobé závazky splatné ve velmi krátké době.