Finance

Obchodování s cennými papíry

Cenné papíry k obchodování jsou kategorií cenných papírů, která zahrnuje jak dluhové cenné papíry, tak majetkové cenné papíry, a které účetní jednotka zamýšlí v krátkodobém horizontu prodat se ziskem, který podle očekávání vygeneruje zvýšením ceny cenných papírů. Toto je nejběžnější klasifikace používaná pro investice do cenných papírů.

Obchodování se obvykle uskutečňuje prostřednictvím organizované burzy cenných papírů, která funguje jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím, i když je také možné přímo se zapojit do transakcí nákupu a prodeje s protistranami.

Cenné papíry k obchodování jsou k rozvahovému dni zaúčtovány v rozvaze investora v jejich reálné hodnotě. Tento typ obchodovatelného cenného papíru je v rozvaze vždy umístěn jako aktuální aktivum.

Dojde-li ke změně reálné hodnoty takového aktiva z období na období, je tato změna vykázána ve výkazu zisku a ztráty jako zisk nebo ztráta.

Ostatní typy obchodovatelných cenných papírů jsou klasifikovány jako realizovatelné a držené do splatnosti.