Finance

Jsou dividendy považovány za náklad?

Dividendy se nepovažují za náklad. Z tohoto důvodu se dividendy nikdy nevykazují ve výkazu zisku a ztráty vydávající účetní jednotky jako náklad. Místo toho se dividendy považují za rozdělení vlastního kapitálu podniku. Dividendy se tedy odečítají od kapitálové části rozvahy a odečítají se také od peněžní řádkové položky v rozvaze, což má za následek celkový pokles velikosti rozvahy. Pokud byly dividendy deklarovány, ale ještě nebyly vydány, jsou v rozvaze uvedeny jako krátkodobý závazek. Dividendy, které byly vyplaceny během vykazovaného období, jsou rovněž uvedeny v části financování výkazu o peněžních tocích jako peněžní odtok.

Pokud je místo hotovosti vydána dividenda z akcií, představuje to přerozdělení finančních prostředků mezi další splacený kapitál a účty nerozděleného zisku. Jedná se jednoduše o přeskupení částek v části vlastního kapitálu v rozvaze. Akciové dividendy se tedy také nepovažují za náklad.