Finance

Jak připravit výkaz peněžních toků

Výkaz peněžních toků obsahuje informace o peněžních tocích do společnosti a z ní a o použitích, na které se peníze používají. Výkaz se skládá ze tří částí, ve kterých jsou prezentovány peněžní toky, ke kterým došlo během vykazovaného období, týkající se:

  • Peněžní toky z provozní činnosti

  • Peněžní toky z investiční činnosti

  • Peněžní toky z financování

Výkaz peněžních toků je součástí účetní závěrky, jejíž další dva hlavní výkazy jsou výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Uživatelé peněžních výkazů podrobně zkoumají výkaz peněžních toků, protože jeho podrobné vykazování peněžních toků může přinést pohled na finanční zdraví podniku.

Nejčastěji používaný formát pro výkaz peněžních toků se nazývá nepřímá metoda. Níže je uvedeno obecné uspořádání výkazu nepřímých metod peněžních toků spolu s vysvětlením zdroje informací ve výkazu. Zdroje informací uvedené v tabulce lze použít k přípravě výkazu peněžních toků.

Společnost ABC

Výkaz o peněžních tocích (nepřímá metoda)

za rok končící 12/31/20X1