Finance

Výrobní náklady

Výrobní náklady jsou náklady vzniklé během výroby produktu. Tyto náklady zahrnují náklady na přímý materiál, přímou práci a výrobní režii. Náklady jsou obvykle uvedeny ve výkazu zisku a ztráty jako samostatné řádkové položky. Subjektu vznikají tyto náklady během výrobního procesu.

Přímý materiál je materiál použitý při konstrukci výrobku. Přímá práce je ta část mzdových nákladů výrobního procesu, která je přiřazena jednotce výroby. Výrobní režijní náklady se aplikují na výrobní jednotky na základě různých možných alokačních systémů, například na základě přímé pracovní doby nebo vzniklých strojních hodin. Mezi příklady typů nákladů, které lze zahrnout do výrobní režie, patří:

  • Platy a mzdy pro zajištění kvality, průmyslové inženýrství, manipulaci s materiálem, správu továrny a personál údržby zařízení

  • Náhradní díly a spotřební materiál pro opravy

  • Tovární nástroje

  • Odpisy majetku továrny

  • Pojištění související s továrnami a daně z majetku

Při účtování o zásobách zahrňte všechny výrobní náklady do nákladů na rozpracované a hotové zboží.