Finance

Pronájem účetnictví

Leasing je ujednání, na jehož základě pronajímatel souhlasí s tím, že umožní nájemci kontrolovat užívání identifikovaných pozemků, budov a zařízení po stanovenou dobu výměnou za jednu nebo více plateb. Existuje několik typů označení pronájmu, které se liší, pokud je účetní jednotka nájemcem nebo pronajímatelem. Možnosti pro nájemce spočívají v tom, že leasing lze označit jako finanční leasing nebo operativní leasing. Nájemce by měl klasifikovat leasing jako finanční leasing, pokud je splněno některé z následujících kritérií:

 • Vlastnictví podkladového aktiva se na konci doby leasingu přesune na nájemce.

 • Nájemce má možnost nákupu pronajatého aktiva a je přiměřeně jisté, že jej využije.

 • Doba leasingu pokrývá hlavní část zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva. To se považuje za 75% nebo více ze zbývající ekonomické životnosti podkladového aktiva.

 • Současná hodnota součtu všech leasingových splátek a jakékoli zbytkové hodnoty zaručené nájemcem odpovídá nebo přesahuje reálnou hodnotu podkladového aktiva.

 • Aktivum je natolik specializované, že po pronajímateli nemá pro pronajímatele žádné alternativní použití.

Pokud není splněno žádné z předchozích kritérií, musí nájemce klasifikovat leasing jako operativní leasing.

Možnosti pro pronajímatele spočívají v tom, že leasing lze označit jako leasing typu prodeje, leasing s přímým financováním nebo operativní leasing. Pokud leasing splňuje všechny předchozí podmínky, které byly právě uvedeny u finančního leasingu nájemce, pronajímatel to označí jako leasing typu prodeje. Pokud tomu tak není, má pronajímatel na výběr označení leasingu buď jako leasing přímého financování, nebo jako operativní leasing. Pronajímatel by měl označit jakýkoli zbývající leasing jako leasing s přímým financováním, pokud jsou splněna obě následující kritéria:

 • Současná hodnota leasingových splátek a jakákoli zbytková hodnota aktiv, která je garantována nájemcem nebo jakoukoli jinou stranou, odpovídá nebo podstatně převyšuje celou reálnou hodnotu podkladového aktiva. V této souvislosti „podstatně“ znamená 90% nebo více reálné hodnoty podkladového aktiva.

 • Pronajímatel pravděpodobně vybírá leasingové splátky i veškeré další částky potřebné k uspokojení záruky zbytkové hodnoty.

Pokud není splněno žádné z těchto dalších kritérií, pronajímatel klasifikuje leasing jako operativní leasing.

K datu zahájení leasingu měří nájemce závazek a aktivum z práva na užívání spojené s leasingem. Tato měření jsou odvozena následovně:

 • Nájemní odpovědnost. Současná hodnota leasingových splátek diskontovaná diskontní sazbou pro leasing. Tato sazba je míra implicitní v leasingu, pokud je tato sazba snadno zjistitelná. Pokud ne, nájemce místo toho použije svoji přírůstkovou výpůjční sazbu.

 • Majetek s právem na užívání. Počáteční částka leasingového závazku plus veškeré leasingové splátky provedené pronajímateli před datem zahájení leasingu plus veškeré počáteční přímé náklady vzniklé po odečtení obdržených leasingových pobídek.

Pokud nájemce určil leasing jako finanční leasing, měl by po dobu trvání leasingu uznat následující:

 • Probíhající amortizace aktiva s právem na užívání

 • Probíhající amortizace úroků z odpovědnosti za leasing

 • Variabilní leasingové splátky, které nejsou zahrnuty v leasingovém závazku

 • Jakékoli snížení hodnoty aktiva k užívání

Pokud nájemce určil leasing jako operativní leasing, měl by po dobu trvání leasingu uznat následující:

 • Náklady na leasing v každém období, kdy jsou celkové náklady na leasing alokovány na dobu trvání leasingu rovnoměrně.

 • Variabilní leasingové splátky, které nejsou zahrnuty v leasingovém závazku

 • Jakékoli snížení hodnoty aktiva k užívání

V případě leasingu typu prodeje se předpokládá, že pronajímatel prodává produkt nájemci, což vyžaduje uznání zisku nebo ztráty z prodeje. Výsledkem toho je následující účetnictví k datu zahájení leasingu:

 • Pronajímatel odúčtuje podkladové aktivum, protože se předpokládá, že bylo prodáno nájemci.

 • Pronajímatel uznává čistou investici do leasingu. Tato investice zahrnuje:

  • Současná hodnota leasingových splátek dosud neobdržena

  • Současná hodnota zaručené částky zbytkové hodnoty podkladového aktiva na konci doby leasingu

  • Současná hodnota nezaručené částky zbytkové hodnoty podkladového aktiva na konci doby leasingu

  • Pronajímatel vykazuje jakýkoli prodejní zisk nebo ztrátu způsobenou leasingem.

  • Pronajímatel vykazuje veškeré počáteční přímé náklady jako náklad, pokud existuje rozdíl mezi účetní hodnotou podkladového aktiva a jeho reálnou hodnotou. Pokud se reálná hodnota podkladového aktiva rovná jeho účetní hodnotě, odložte počáteční přímé náklady a zahrňte je do ocenění pronajímatelovy investice do leasingu.

Pronajímatel musí kromě toho po datu zahájení pronájmu započítat následující položky:

 • Průběžná výše úroků z čisté investice do leasingu.

 • Pokud existují nějaké variabilní leasingové platby, které nebyly zahrnuty do čisté investice do leasingu, zaznamenejte je do zisku nebo ztráty ve stejném vykazovaném období jako události, které spustily platby.

 • Uznávejte jakékoli znehodnocení čisté investice do leasingu.

 • Upravte zůstatek čisté investice do leasingu přidáním úrokových výnosů a odečtením případných leasingových splátek shromážděných během daného období.

K datu zahájení leasingu přímého financování pronajímatel vykonává následující činnosti:

 • Uznejte čistou investici do leasingu. To zahrnuje prodejní zisk a veškeré počáteční přímé náklady, u nichž je uznání odloženo.

 • Uznat prodejní ztrátu způsobenou leasingovou smlouvou, pokud k ní došlo

 • Odúčtovat podkladové aktivum

Pronajímatel musí kromě toho po datu zahájení pronájmu započítat následující položky:

 • Zaznamenejte průběžnou částku úroků získaných z čisté investice do leasingu.

 • Pokud existují nějaké variabilní leasingové platby, které nebyly zahrnuty do čisté investice do leasingu, zaznamenejte je do zisku nebo ztráty ve stejném vykazovaném období jako události, které spustily platby.

 • Zaznamenejte jakékoli znehodnocení čisté investice do leasingu.

 • Upravte zůstatek čisté investice do leasingu přidáním úrokových výnosů a odečtením případných leasingových splátek shromážděných během daného období.