Finance

Který finanční výkaz je nejdůležitější?

Klíčovými složkami účetní závěrky jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Tato prohlášení jsou koncipována tak, aby byla brána jako celek, aby poskytla ucelený obraz o finanční situaci a výsledcích podnikání. Lze učinit případ, kdy je každá z finančních výkazů nejdůležitější, i když konečná odpověď závisí na potřebách uživatele. Klíčové body upřednostňující každou z těchto finančních výkazů jako nejdůležitější jsou:

  • Výkaz zisku a ztráty. Nejdůležitějším finančním výkazem pro většinu uživatelů bude pravděpodobně výkaz zisku a ztráty, protože odhaluje schopnost podniku vytvářet zisk. Informace uvedené ve výkazu zisku a ztráty jsou také většinou v relativně běžných dolarech, a představují tak přiměřenou míru přesnosti. Neodhaluje však množství aktiv a závazků potřebných k vytvoření zisku a jeho výsledky nemusí nutně odpovídat peněžním tokům generovaným podnikem. Přesnost tohoto dokumentu může být také podezřelá, pokud je použita hotovostní účetní základna. Pokud je tedy výkaz o příjmech používán samostatně, může být poněkud zavádějící.

  • Rozvaha. Je pravděpodobné, že se rozvaha mnozí uživatelé umístí na třetím místě, protože nezveřejňuje výsledky operací a některá čísla v ní uvedená mohou vycházet z historických nákladů, což činí zprávu méně informativní. Rozvaha má nicméně ve spojení s výsledovkou značný význam, protože odhaluje výši investice potřebné k podpoře tržeb a zisků uvedených ve výsledovce.

  • Výkaz peněžních toků. Možným kandidátem na nejdůležitější finanční výkaz je výkaz peněžních toků, protože se zaměřuje výhradně na změny v přílivu a odlivu peněžních prostředků. Tato zpráva představuje jasnější pohled na peněžní toky společnosti než výkaz zisku a ztráty, který může někdy představovat zkreslené výsledky, zejména pokud je na akruální bázi účetnictví nařízeno časové rozlišení.

Dalším způsobem pohledu na otázku je, které dva výroky poskytují nejvíce informací? V takovém případě je nejlepším výběrem výkaz zisku a ztráty a rozvaha, protože z těchto dvou dokumentů lze sestavit výkaz peněžních toků. Ještě další variaci na toto téma je na základě pohledu uživatele vyvodit, které tvrzení je nejdůležitější. Například:

  • Pohled auditora. Auditoři provádějí audit rozvahy, což je dokument, o který mají největší zájem.

  • Perspektiva investora. Analýza hodnoty akcií pro investory je z velké části založena na peněžních tocích, takže o výkaz peněžních toků budou mít největší zájem.

  • Perspektiva právníka. Každý, kdo podá žalobu na společnost, bude chtít nejprve zkontrolovat její rozvahu, aby zjistil, zda je k dispozici dostatek aktiv, pokud bude žaloba úspěšná. Jinak není nákladově efektivní vést soudní spor.

  • Perspektiva řízení. Manažeři jsou zodpovědní za doladění podnikání, takže je pravděpodobné, že se ponoří do hloubky výkazu zisku a ztráty.