Finance

Definice pracovního kapitálu

Provozní kapitál je částka oběžných aktiv účetní jednotky snížená o její krátkodobé závazky. Výsledek je považován za hlavní měřítko krátkodobé likvidity organizace. Silně pozitivní bilance pracovního kapitálu naznačuje silnou finanční sílu, zatímco záporný pracovní kapitál je považován za indikátor hrozícího bankrotu. Provozní efektivita, úvěrové politiky a platební politiky podniku mají silný dopad na jeho provozní kapitál.

Poměr 2: 1 oběžných aktiv k krátkodobým závazkům je považován za zdravý, i když se tento poměr může v jednotlivých odvětvích lišit. Poměr lze rovněž přezkoumat na trendové linii se záměrem zaznamenat jakékoli poklesy nebo náhlé poklesy, které by mohly naznačovat problémy s likviditou.

Jako příklad výpočtu pracovního kapitálu má podnik 100 000 $ pohledávek, 40 000 $ zásob a 35 000 $ splatných účtů. Její pracovní kapitál je:

140 000 $ Oběžná aktiva - 35 000 $ Krátkodobé závazky = 105 000 $ Provozní kapitál