Finance

Rozdíl mezi EBIT a EBITDA

EBIT představuje přibližnou částku provozního výnosu generovaného podnikem, zatímco EBITDA zhruba představuje peněžní tok generovaný jeho provozem. Zkratka EBIT znamená Zisk před úroky a zdaněním; odstraněním úroků a daní z čistého příjmu se oddělují finanční aspekty účetní jednotky od jejích operací. Zkratka EBITDA znamená Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací; dodatečným odstraněním odpisů a amortizace z výpočtu EBIT jsou všechny nepeněžní výdaje vymazány z provozních výnosů. Rozdíly mezi těmito dvěma opatřeními jsou tedy následující:

  • EBIT odhaluje výsledky operací na akruální bázi, zatímco EBITDA poskytuje hrubé přiblížení peněžních toků generovaných operacemi.

  • EBITDA se s větší pravděpodobností použije k vytvoření ocenění společnosti pro účely akvizice, protože takové ocenění je obvykle založeno na peněžních tocích.

  • EBITDA se s větší pravděpodobností použije při analýze kapitálově náročných firem nebo společností odepisujících velká množství nehmotných aktiv. Jinak by náklady na odpisy a / nebo amortizaci mohly přemoci jejich čistý příjem, což by vedlo k výrazným ztrátám.

Podle obecně uznávaných účetních zásad není do výkazu zisku a ztráty možné zahrnout žádný výpočet. Místo toho se počítají samostatně a nejsou součástí účetní závěrky. Pravděpodobněji je použije externí analytik, který kontroluje historickou výkonnost podniku.