Finance

Významný nedostatek

Významným nedostatkem je jediná slabina nebo kombinace slabých míst ve vnitřních kontrolách souvisejících s finančním výkaznictvím, která je méně závažná než významná slabina kontroly a přesto je dostatečná k tomu, aby si zasloužila kontrolu osob odpovědných za správu účetního výkaznictví účetní jednotky. Přítomnost takového nedostatku neznamená, že došlo k významné (materiální) nesprávnosti, ale naznačuje možnost takového výskytu v budoucnu.