Finance

Časové rozdíly

Časové rozdíly jsou intervaly mezi tím, kdy jsou výnosy a náklady vykazovány pro účely účetní závěrky a pro účely vykazování daně z příjmů. Například podnik může použít metodu zrychleného odpisu ke zvýšení nákladů na odpisy pro účely daňového výkaznictví v běžném roce, zatímco ve výkazu zisku a ztráty bude vykazovat odpisy se sníženou sazbou, která rovnoměrně rozloží náklady na několik let. Po určitou dobu se tyto rozdíly v časování vyrovnají, i když je lze nahradit novou sadou časových rozdílů.

Pokud existují časové rozdíly, výše vykázaného zdanitelného příjmu se může významně lišit od částky vykázané ve výkazu zisku a ztráty.