Finance

Nad hranicí

Nad řádkem se rozumí veškeré generované výnosy a náklady vzniklé podniku, které mají přímý dopad na vykázané zisky. Pojem ve skutečnosti zahrnuje veškerou činnost vykázanou ve výkazu zisku a ztráty organizace. Tento výraz se nevztahuje na jinou činnost, která má dopad pouze na financování nebo peněžní toky podniku. Například příjem finančních prostředků z prodeje akcií společnosti se nepovažuje za vyšší částku. Naopak prodej zboží a související náklady na prodané zboží se považují za vyšší než řádek.

Jiný výklad pojmu spočívá v tom, že „nad řádkem“ odkazuje na hrubou marži vydělanou podnikem. Podle této interpretace jsou výnosy a náklady na prodané zboží považovány za vyšší než řádek, zatímco všechny ostatní náklady (včetně provozních nákladů, úroků a daní) jsou považovány za nižší než řádek.