Finance

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je majetek, u kterého se neočekává, že bude spotřebován nebo přeměněn na hotovost do jednoho roku. Příkladem jsou dlouhodobá aktiva, nehmotná aktiva a dlouhodobé investice. Tato aktiva se obvykle zaznamenávají v pořizovacích nákladech, které se následně upravují směrem dolů o odpisy, amortizaci a snížení hodnoty.

Všechna aktiva, která nejsou klasifikována jako dlouhodobá, jsou v rozvaze účetní jednotky klasifikována jako krátkodobá aktiva.